Generalforsamling 2022

3F Als Efterlønsklub Generalforsamling

d. 19 januar 2022

  Protokol

   

  3F Als Efterlønsklub Generalforsamling d. 19 januar 2022

   

  Dagsorden:

   

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol
  3. Beretning ved formanden
  4. Regnskab ved kasseren
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Næstformand Per Lund
  8. Kasserer Preben V. Jensen
  9. Medlem Henny Hansen
  10. Medlem Preben L. Christensen
  11. 1 Best. suppl. Vacant
  12. 2 Best. suppl. Vacant
  13. Revisor Margit Nissen
  14. Revisor suppl. Hans Aage Kjeldsen
  15. Eventuelt

   

  Deltagerne startede med kaffe og rundstykker.

   

  Formanden bød velkommen til 28 medlemmer, . Herefter blev sangen, Når jeg ser et rødt flag smælde sunget.

   

  Efter sangen rejste forsamlingen sig for at mindes dem der var døde i løbet at det seneste år.

   

  1. Valg af dirigent

  Preben blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, herefter læste han dagsordenen op, den blev godkendt.

   

  2. Protokol

  Per læste protokollen fra generalforsamlingen 2021 op, den blev godkendt

   

  3. Beretning ved formanden

                       

  Generalforsamlingen den 19. januar 2022.

  Når man skal lave en beretning for et helt år, denne gang for året 2021, kan man ikke undgå at lave en helhedsvurdering af hele året, og hvordan det så forløb. Kort, kan man sige, at det har været et rigtigt ØV - år, og vi kan kun ønske, at Corona vil slippe sit tag i hele Danmark, så vi igen kan komme afsted med at gennemføre alle vore gode og planlagte arrangementer. Lad os være optimister, sammen med de eksperter og kommissioner, der har forstand på Coronaen, og hvordan den ter sig.

   

  Desværre startede året 2021 som det gamle år sluttede med aflysninger i stor stil.  Lottospillene i Januar, februar, marts, april, maj og september måtte aflyses, men kunne så lykkeligvis startes op igen i oktober og november. Hurra - Hurra.

   

  Det første arrangement der måtte aflyses i 2021, var generalforsamlingen, der var planlagt til 20. januar. Den måtte skubbes til maj, for så endelig, at kunne afholdes i august.

   

  Heller ikke vore bestyrelsesmøder kunne afholdes i huset, der var lukket ned, og vi måtte jo kun samles fem personer indendørs, så i januar, februar, marts, måtte vi aflyse bestyrelsesmøderne. Den 14. april, havde jeg behov for at vi i bestyrelsen fik en snak. Det blev hjemme hos mig på min overdækkede terrasse. Lidt presenninger, og en varmeovn gjorde, at det gik.

   

  Vores planlagte foredrag med Sydtrafik, der var planlagt til marts blev ligeledes aflyst, men vi var glade for, at deres to damer, selv med lidt kort varsel, sagde ja til at komme til generalforsamlingen den 22. september. Det er mit indtryk, at folk virkelig fik noget ud af deres indlæg. Spørgelysten var stor, og også bagefter, ude i gangen var der aktivitet. Et godt indslag.

   

  Selve generalforsamlingen gik stille og roligt med 38 deltagere.

   

  Der var stor usikkerhed om, hvorvidt heldagsturen den 8. juni kunne gennemføres. Det blev den og turen gik til Tambours Have, Tirpitz Museum, og sluttede med middag på Holbøl Landbohjem. Vejret var med os, og det er mit indtryk, at de 26 personer, der deltog, havde en god dag. Per har skrevet i Afdelingsbladet om turen.

   

  Til grillarrangementet i september var der tilmeldt 31 personer. Der var afbud, fra De glade pensionister fra Skærbæk, på grund af ret meget sygdom. Men vi var heldige, at finde Carl Sandhøj, der med sin guitar, og sin stemme underholdt os. Et godt indslag, som vi har besluttet at gentage i april måned. Denne gang længere, og med fællessang. Vi sluttede med grillpølser og med en kartoffelsalat, som kun Eva kan lave den.

   

  Oktobers arrangement var Ølsmagning nede på Mjels Bryghus. 13 personer var tilmeldt, og vi havde en spændende og hyggelig aften, som sluttede med lidt at spise.

   

  Til vores lottospil 3. november, havde vi i bestyrelsen valgt at sige ja til Jette Damsø Henriksen, som havde forespurgt om lov til kort at præsentere sig selv. Jette stillede op til Regionsvalget for Socialdemokratiet, og blev iøvrigt valgt.

   

  Vi holdt vores Julefrokost den 26. november. Hyggeligt, og god mad fra Risa

   

  Adventsarrangementet den 8. december, var en tro kopi af hvad vi plejer. Muldvarpene spillede og vi sang nogle julesange. Så kom kaffen, og årets højdepunkt lagkagerne, direkte impoteret fra Lysabild. Julemanden kiggede også forbi, og vi sluttede med årets sponsorlottospil.

   

  Sidste gerning i året er vores bestyrelsesmøde og pakkemøde. Mødet var den 15. december. Vi håber, at I alle har fået en hilsen ( girokort ), og med ønsket om en god Jul, og et godt Nytår sluttede bestyrelsen året 2021.

   

  Og nu til det mere alvorlige. Hvem skal, kan, og vil køre efterlønsklubben videre på sigt. ?

   

  Problemet, er ikke nyt. Jeg har haft rejst spørgsmålet ved flere lejligheder de seneste par år.

   

  Som I alle ved, har vi haft en betydelig stor afgang fra bestyrelsen de senere år. Det er ikke nogen bebrejdelse til nogen som helst, kun en tør konstatering, og som I kan se på dagsordenen har Henny nu valgt efter lang og tro tjeneste, at takke af. Status er dags dato :

  Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter.

   

  Jeg håber på en debat om dette alvorlige problem, og også gerne nogle gode løsninger. På forhånd tak.

   

  En stor tak til huset, for rigtig god service og brug, af alle Deres  " ting". Altid velvillighed og hjælpsomhed. Tak for det.

   

  Til sidst en stor tak til bestyrelsen ( og ikke mindst vedhæng ) Det er en fornøjelse, at have med en bestyrelse at gøre, hvor alle, er så engagerede, og det giver mig trods alt tro på fremtiden, for vores efterlønsklub, på trods af førnævnte besværligheder, med at rekruttere personer, der kunne tænke sig, at yde en arbejdsindsats for, at ting kan bestå. Det kører trods alt ikke af sig selv

   

  Tak for ordet, og fortsat god generalforsamling.

   

  På bestyrelsens vegne -  Knud.

   

  Hans Aage spurgte om, hvor mange medlemmer vi er, Preben V.J. nævnte at selvom der er medlemmer der ikke har betalt for 2021, er der ingen der er blevet smidt ud, vi har derfor fået ca. 35 nye medlemmer, så vi nu er ca 240, nogle har også valgt at melde sig ud.

   

  Beretningen blev enstemningt vedtaget

   

  4. Regnskab ved kasseren

  Preben gennemgik regnskabet, det viser et underskud på ca. 10000 kr., underskuddet opstår fordi kontingentet i 2021 var nedsat til 20kr. og fordi vi valgte at gennemføre endagsudflugten med kun 28 deltagere, og bussen koster det samme som hvis den havde været fyldt op.

                        Paul gjorde opmærksom på, at afdelingen normalt betaler for vores medlemskab af Landsklubben, Preben og Knud vil tage kontakt til Marita. Tak for det Paul.

  Margit havde meldt afbud til at revidere regnskabet, Hans Aage trådte til.

  Regnskabet blev herefter godkendt.

   

  5. Indkomne forslag

  Der var et forslag fra bestyrelsen.

  På grund af nye regler for bankerne, skal der stå i vores vedtægter, at kassereren har adgang til brug af netbanken, og derfor kan få et Dankort så han kan sætte penge ind i automaten.

   

  Forslag til vedtægtsændring for 3f Als Efterlønsklub.

   

  Til generalforsamlingen den 19. januar 2022:

  Ændring af paragraf 3 stykke 3.

  Efter 2. punktum tilføjes: " Kassereren disponerer alene over bogføringen, og har adgang til brug af netbank i Arbejdernes Landsbank. "

   

  På bestyrelsens vegne             

  Knud Jørgensen  -  formand

   

  Paragraf 3 stykke 3 ( for nuværende ) :

  Kassereren fører regnskab over klubbens midler og aflægger regnskab til bestyrelsen een gang månedligt.

   

  Kassereren aflægger samlet årsregnskab på generalforsamlingen,

  underskrevet af de valgte revisorer. Tilføjelsen indsættes her

   

  Klubben opretter konto i Arbejdernes Landsbank.

   

  De valgte revisorer, skal revidere regnskabet mindst een gang årligt

  Forslaget blev vedtaget.


   Valg

  a. Næstformand Per Lund (genvalgt)

  b. Kasserer Preben V. Jensen (genvalgt)

  c. Medlem Henny Hansen (ønskede ikke genvalg)

  d. Medlem Preben L. Christensen (genvalg)

  d. Best. suppl. Vacant

  f. Best. suppl. Vacant

  g. Revisor Margit Nissen (Genvalg)

  h. Revisor suppl. Hans Aage Kjeldsen (genvalg)


  Henny ønskede ikke genvalg, hun har været i bestyrelsen i 12 år, det lykkedes ikke at få valgt et nyt medlem, bestyrelsen fortsætter med 5 medlemmer.

  Bestyrelse fik mandat til at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

   

  7. Eventuelt

  Knud læste en skrivelse fra bestyrelsen op, som sendes ud med de breve medlemmerne får, når de overgår fra efterløn til folkepension. Problemet er, at man selv skal melde sig ind i efterlønsklubben når man bliver folkepensionist, det er der mange der ikke ved.

  Et andet problem vi får er, at de der får Arne Pension ikke automatisk bliver medlem af efterlønsklubben, vi arbejder på en løsning på det problem

  Lottospil er tvivlsomt, vi ved ikke noget før den 31 januar hvor der kommer nye retningslinjer.

  Knud takkede Henny for 12 års tro tjeneste, Henny sagde at hun ville have stoppet for to år siden, men at Knud jo var ny, så hun ville hjælpe ham godt i gang, vi kommer til at savne Henny og Ejlers store arbejdskraft. Held og lykke, vi håber fortsat at se jer i klubben.

  Knud takkede for god ro og orden, vores generalforsamling har noget som afdelingen ikke har, vi har haft 2 spørgsmål fra medlemmerne, afdelingen havde ingen.

   

  22 januar 2022

  Referent Per Lund