Referat december 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 16 december 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  


Referat

1 Godkendelse af dagsorden.

 Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

-Protokol fra 18 november 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

Knud har ikke truffet Marita ang. Tyverialarmen, håber at det lykkes i dag.

Førstehjælps kursus kan startes op når Corona truslen er overstået.

Godt at vi valgte at flytte vores generalforsamling, desværre må vi aflyse foredraget med Sydtrafik, de første to lottospil er også aflyst, håber at det er de sidste aflysninger.


3 Regnskab

Preben afleverede et ”næsten” årsregnskab. Vi har næsten kun haft kontingentindtægter og få udgifter, så året slutter med et overskud på ca. 10.000 kr. kassebeholdningen er pr. 18 december: 64773,09 kr.

Der er lidt problemer med det regneark Preben har fået fra Paul, der arbejdes på en løsning.

Vi har også et ønske om, at medlemslisterne bliver opdateret mindst en gang i kvartalet, vi kan ikke følge med når medlemmerne overgår fra efterløn til folkepension, medlemmerne skal selv melde sig ind i klubben igen, det er der flere der glemmer, hvis vi har listerne vil Knud påtage sig at ringe til dem og minde dem om det. Det var måske også en mulighed at bede kontoret om at tilføje en sætning om det, i det brev man sender i forbindelse med overgang fra efterløn til pension.

 

4 Meddelelser & orientering

Førstehjælpskursus fra Faglige Seniorer kan arrangeres lokalt når vi får mulighed for det.

 

5 Aktiviteter

Vi skal aflyse alle aktiviteter i januar og februar, indtil videre, programmet er trykt og vi kan ikke nå at ændre det, folk må selv følge med i pressen ang. åbning af Danmark igen, vi vil også forsøge at holde hjemmesiden opdateret, ellers er vi til rådighed på telefonerne. Vi håber så småt at kunne starte op igen i marts 2021.

Vi har besluttet at flytte generalforsamlingen til d. 12 maj 2021.Vi må ikke begrænse deltagertallet til en generalforsamling, derfor flytter vi det.

På valg er: Knud – Karen Marie og Edith, alle tre ønsker genvalg. Vi har ingen suppleanter så der mangler vi to.

 

Bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 13 januar

Onsdag d. 10 februar

Onsdag d. 10 marts

Onsdag d. 14 april

Onsdag d. ?   maj

Onsdag d. 02 juni

Onsdag d. 25 august

Onsdag d. 13 oktober

Onsdag d, 10 november

Onsdag d. 15 december


6 Eventuelt.

Vi kan søge tilskud til vore arrangementer (minus underholdning), vi tager det op når det kan blive aktuelt.


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13 januar 2021 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

17 december 2020