Love & vedtægter


3F Als Efterlønsklub

Stiftet d. 29. november 1979

Love & vedtægter

§ 1.

Stk. 1.

Formålet med efterlønsklubben er at samle alle efterlønsmodtagere og seniorer fra 3F Als afdelingen.

Søge oplysninger om socialpolitiske spørgsmål der vedrører efterlønsmodtagerne, samt videregive disse oplysninger til medlemmerne. 

Stk. 2

Klubben skal være medlem af 3F Landsklubben og LO´s Faglige Seniorer. 

Stk. 3

Klubben skal styrke sammenholdet mellem medlemmerne ved at udbyde forskellige aktiviteter. 

Stk. 4

Klubben er underlagt 3F Als afdelings og forbundets love og bestemmelser. 

§ 2.

Stk. 1

Alle efterlønsmodtagere fra 3F Als skal være medlem af klubben. 

Stk. 2

Ægtefælle/samlever og pensionister kan optages som medlem af klubben.

Stk. 3

Medlemmer fra andre LO forbund kan optages som medlemmer. 

§ 3.

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter klubbens kontingent. Kontingentet for 3F Als´ efterlønsmodtagere opkræves af afdelingen og overvises til klubbens konto i Arbejdernes Landsbank

Stk. 2

Kontingentet for ægtefælle/samlever, seniorer og andre LO medlemmer betales direkte til klubbens konto.

Stk. 3

Kassereren fører regnskab over klubbens midler og aflægger regnskab til bestyrelsen 1 gang månedligt.

Kassereren aflægger et samlet årsregnskab på generalforsamlingen, underskrevet af de valgte revisorer.

Kassereren disponerer alene over bogføringen, og har adgang til brug af netbank i Arbejdernes Landsbank

Klubben opretter konto i Arbejdernes Landsbank.

De valgte revisorer skal revidere regnskabet mindst 1 gang årligt. 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1

For at kunne vælges til poster i klubben, skal man være medlem af 3F Als afdeling.

Medlemmet skal være til stede på generalforsamlingen, medmindre der er meldt lovligt forfald og ved skriftligt at have tilkendegivet at man modtager valg.

Personvalg er skriftlige og der kræves almindeligt flertal.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling varsles 14 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når et forslag underskrevet af 30 medlemmer indgives til bestyrelsen. Forslagsstillerne skal være tilstede på generalforsamlingen, er der ikke mødt de foran fastsatte underskrivere, kan bestyrelsen erklære generalforsamlingen for ugyldig.

Stk. 3

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Der vælges en bestyrelse på 7 personer for 2 år, samt 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

I ulige år vælges 1 formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 1 næstformand, 1 kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 5

Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

I ulige år 1 revisor.

I lige år 1 revisor.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

De valgte revisorer er også revisorer for Fælleskontoen. 

§ 5.

Der føres protokol over alle møder. 

§ 6.

3F Als efterlønsklub og seniorer kan kun opløses med 2/3 flertals stemmer, dog skal det bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage efter med almindeligt flertal.

I tilfælde af opløsning af klubben, tilfalder klubbens midler 3F Als afdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. januar 2022Knud Jørgensen                     Preben V. Jensen


Formand                                        Dirigent

1.        Ændret d. 16.01.2008 § 3 stk. 3


2.        Ændret d. 14.01.2009 §4 stk. 1


3.        Ændret d. 20.01.2012 § 3 stk. 1


4.        Ændret d.19.01.2022 § 3 stk. 3